Dla interesanta

 

           Druki i wnioski do pobrania

           Informacja Publiczna

           wniosek o udostępnienie informacji publicznej

        KLAUZULA INFORMACYJNA


 

          KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ

          Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych ( PODATKI I OPŁATY )

 

      EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 

  1. Wyszukiwarka kodów PKD 2007
  2. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
  3. Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
  4. Formularz CEIDG-1 bez załączników
  5. Załącznik CEIDG-MW
  6. Załącznik CEIDG-RD
  7. Załącznik CEIDG-RB
  8. Załącznik CEIDG-SC
  9. Załącznik CEIDG-POPR
  10. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych
  11. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   w  2015 roku   w punkcie sprzedaży   napojów alkoholowych  położonym  w
  12. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w  2017 roku 
  13.  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w  2018 roku 
  14.   Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w  2021 roku 

     WYMIAR PODATKÓW


 

 • AKCYZA
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
 2. Oświadczenie składającego wniosek dotyczące dzierżawionych gruntów
 • ŚRODKI TRANSPORTU

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 2. Załącznik do deklaracji DT-1

 

WZORY DEKLARACJI  I INFORMACJI PODATKOWYCH NA ROK 2019

Uwaga:Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.

OSOBY PRAWNE


 

Podatek od nieruchomości

 1. DN -1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 2. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny

 1. DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 2. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny

 1. DL-1 Deklaracja na podatek leśnych
 2. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

OSOBY FIZYCZNE


 

Podatek leśny

 1.  IL- 1 Informacja o lasach
 2. ZIL- 1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3. ZIL- 2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4. ZIL- 3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Podatek od nieruchomości

 1. IN- 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 2. ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających  opodatkowaniu
 3. ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowanych  - dane pozostałych podatników

Podatek rolnych

 1. IR-1 Informacja o gruntach
 2. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
 3. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4. ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

Uwaga: Wzory poprzednich formularzy wraz załącznikami obowiązujących do 30.06.2019 - patrz niżej

 

  1. Deklaracja na podatek leśny 2019
  2. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2019
  3. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2019
  4. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM 2019
  5. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2019
  6. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2019
  7. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2019   
  8. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2019
  9. Deklaracja na podatek rolny 2019
  10. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2019
  11. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2019
  12. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM 2019
  O wszelkich zmianach dotyczących (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiany właściciela, adres zamieszkania) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.

  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


 

             Gospodarka odpadami,Ochrona Środowiska

 

  1. Wniosek o  udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników   bez  odpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
  2. INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE IV RATA 2019 ROK
  3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych  z terenu Gminy Solec nad Wisłą
  4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2019 miejsca trudno dostępne
  5. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych do stycznia 2019
  6. Deklaracji o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości wielo lokalowych od stycznia 2019
  7. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości jednorodzinne ( obowiązująca od 14.07.2016 r.)
  8. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości wielko lokalowe ( obowiązująca od 14.07.2016 r. )
  9.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne
  10.   WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających  azbest z terenu gminy Solec nad Wisłą
  11.  Wniosek na usunięcie drzew, krzewów  os. prawne, os. fiz. prow. dział. gosp.
  12. Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych 2018
  13. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRACĘ W GOSPODARSTWIE ROLNYM
  14. Zaświadczenie o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  15.  Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  16. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
  17. Informacja dla mieszkańców - szacowanie szkód łowieckich
  18. Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich
  19.   WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD  
  20.   Zasad WYPEŁNIANIA  WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD  

         Drogi,Gospodarka Komunalna ,Rolnictwo

 

 1. WNIOSEKO ZAWARCIE UMOWY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości, działek, pól, łąk itp. na planie zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 4.   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 5. Wniosek o podział nieruchomości

 6. Wniosek o wydanie decyzji podział nieruchomości 
 7. Wniosek o  wydanie decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

 8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzenia lub obiektu w pasie drogi gminnej  

 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

          Zagospodarowanie przestrzenne, obrona cywilna 


 

 

 1. Mapa- Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Solec nad Wisłą 1994-2009 część 1a 
 2.   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 3.   Wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 4.   Wniosek o wydanie zaświadczenia w planie zagospodarowania przestrzennego
 5.   Mapa-Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Solec nad Wisłą 1994-2009 część

 

          Centrum Usług Wspólnych


 

                 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA