Referat Spraw Obywatelskich, w tym USC

DOWODY OSOBISTE


 

Załatwianie spraw z zakresu:

 • wymiany dowodu osobistego Pobierz
 • wydania dowodu osobistego po raz pierwszy
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • zgłoszenie zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym
 • zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym

Kontakt:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Alicja Szymczyk

tel. 48/376 12 66 w. 13

fax: 48 376 12 66 w. 17

e-mail: a.szymczyk@solec.pl

Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI


 

Załatwianie spraw z zakresu:

A) Zameldowania / wymeldowania:

 • zameldowanie na pobyt stały obywateli RP Pobierz
 • zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Pobierz
 • zameldowanie / wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Pobierz 1     Pobierz 2
 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców
 • zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

B) Wydawania zaświadczeń i udostępnienia danych z rejestrów:

 • wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

                                                                          Pobierz 1         Pobierz 2

 • udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL Pobierz
 • udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Pobierz

 C) Nadania numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

 D) Ustalania numeru porządkowego nieruchomości Pobierz

Kontakt:

Inspektor Roksana Dąbrowska - Czerwonka

tel. 48/376 12 66 w. 13

fax: 48 376 12 66 w. 17

e- mail: r.d.czerwonka@solec.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO


Załatwianie spraw z zakresu:

 • zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz poza urzędem i jego rejestracja,
 • rejestracji małżeństw zawartych w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym, Pobierz
 • rejestracji zgonów,
 • rejestracji  urodzeń,
 • wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego, Pobierz
 • uzupełnienie aktów stanu cywilnego,
 • sprostowanie aktów stanu cywilnego,
 • dokonywanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, Pobierz 1   Pobierz 2   Pobierz 3
 • rejestracji  urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
 • odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca,
 • przyjmowanie oświadczeń osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo,
 • wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 • wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
 • przygotowywanie wniosków o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Pobierz 1   Pobierz 2 
 • organizowanie uroczystych jubileuszy;
 • prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,

 

Kontakt:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Alicja Szymczyk

tel. 48/376 12 66 w. 13

fax: 48 376 12 66 w. 17

e-mail: a.szymczyk@solec.pl