Odpady komunalne

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż z dniem 06.11.2019 r. uległ zmianie numer konta bankowego do regulowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy numer rachunku bankowego:

63 9135 0008 0000 1179 2000 0490

Nie ulega zmianie wysokość opłaty bankowej za dokonywanie wpłat.

 

odpady 2020 .10

 2021


1. Harmonogram odbioru  zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021.

2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021 miejsca trudnodostępne.

3. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych.

4. Deklaracja o wysokości opłaty dla nieruchomości wielolokalowych.

5. INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE W 2021 R.

2020


 

 1. Rejestr zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Solec nad Wisłą
 2. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec nad Wisłą
 3. Zapobieganie powstawaniu odpadów 2020
 4. KOMPOSTOWANIE TO JEDNA Z NAJLEPEIJ SPRAWDZONYCH METOD POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW

 5. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych od lipca 2020
 6.  INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE W 2020 R.
 7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2020 miejsca trudnodostępne.
 8. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2020.
 9. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ZA 2019 ROK

2019


 1. Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?
 2. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)? Plakatr
 3. załącznik Nr 2 - Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości wielolokalowych od 1 października 2019
 4. załącznik Nr 1 - Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych od 1 października 2019
 5. INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE IV RATA 2019 ROK
 6. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na II półrocze roku 2019.
 7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na II półrocze roku 2019 miejsca trudnodostępne.
 8. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 9. INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE ORAZ O OSIĄGNIETYCH POZIOMACH RECYKLINGU
 10. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WSIŁĄ ZA 2018 ROK
 11. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych  z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2019
 12. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2019 miejsca trudno dostępne
 13. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych do stycznia 2019
 14. Deklaracji o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości wielo lokalowych od stycznia 2019
 15. INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE W 2019 ROKU

2018


 
 1. Zbliża się termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Zbliża się termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 4. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ZA 2017 ROK
 5. INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE ORAZ O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU ZA 2017 ROK
 6. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK” W SOLCU NAD WISŁĄ 2018
 7. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
 8. INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE W 2018 ROKU
 9. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z  Gminy Solec nad Wisłą na rok 2018
 10. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2018 miejsca trudno dostępne
 11. INFORMACJA O NOWYM WZORZE DEKLARACJI
 12. Instrukcja wypełniania deklaracji
 13. Druk deklaracji o wys. opłaty za odpady - nieruchomości jednorodzinne ( obowiązująca od 14.07.2016 r.)
 14. Druk deklaracji o wys. opłaty za odpady - nieruchomości wielolokalowe ( obowiązująca od 14.07.2016 r.)
 15. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec nad Wisłą
 16. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
 17. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

2017


 1. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2017 z miejsc trudno dostępnych
 2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2017
 3. Informacja o płatnościach za odpady Komunalne w 2017r
 4. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne 2017
 5. Zbliża się termin płatności II raty za 2017 opłaty za gospodarowanie odpadami
 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZUŻYTYCH OPON Z TERENU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W 2017 ROKU
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2016r.
 8. WYKAZ ZBIÓRKI INNYCH ODPADÓW W 2017 R

2016


 1. Harmonogram odbierania odpadów na 2016r za I półrocze
 2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych  oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2016 z miejsc trudno dostępnych  harmonogram.PDF
 3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2016 harmonogram.PDF
 4. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ TERMINY PŁATNOŚCI,STAWKI OPŁAT  w 2016 r
 5. JAK SEGREGOWAĆ ODPADY OD 2016ROKU-ULOTKA
 6. Harmonogram zebrań wiejskich w 2016 r - nowy system odbioru surowców wtórnych
 7. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
 8. INFORMACJA w związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów
 9. Streszczenie Raportu " Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu"
 10. INFORMACJA - PSZOK 2016
 11. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ,,PSZOK” W SOLCU NAD WISŁĄ 2016
 12. Zbliża się termin płatności II raty 2016 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13.  Zbliża się termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności III raty upływa
  w dniu 31 lipca 2016 roku i obejmuje miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2016  roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).

 14. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZUŻYTYCH OPON Z TERENU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
 15. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2015 rok

2015


 

 1. INFORMACJA O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2015 r
 2. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU ZA 2015 ROK
 3. Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015r .
 4. Urząd Gminy Solec nad Wisłą  informuje, że w grudniu 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na rok 2015. Odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Solec nad Wisłą będzie firma: REMONDIS. Nie uległa zmianie wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych i będzie wynosić tak jak dotychczas 6,5 zł z odpady segregowane oraz 14,00 zł za odpady nie segregowane. Zwiększona została natomiast częstotliwość odbioru odpadów segregowanych(worki), które to będą odbierane co 4-tyg w tych samych dniach co odpady zmieszane (kontenery). Firma REMONDIS zadeklarowała również możliwość wystawienia w każdym z 21 sołectw gminy pojemników na szkło które usprawnią segregację odpadów. Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów. System i terminy pobierania opłat przedstawimy w późniejszym terminie.
  harmonogram odpady.pdf

 2014


 1.  INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU ZA 2014 ROK informacja recykling 2014.pdf
 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2014 r. Analiza stanu gospodarki.doc
 3. Zmiana od dnia 01 lutego 2014r. wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się.Zmiana od dnia 01 lutego 2014r..doc
 4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2014 z miejsc trudnodostępnych2 Harmonogram odbioru 2014.doc
 5. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2014r .1 HARMONOGRAM 2014.doc
 6. Informacja na Temat Obowiązków Właścicieli Nieruchomości w Sprawie Odpadów Komunalnych 2014r .informacia a.pdf
 7. Informacja o zmianie konta bankowego konto.pdf
 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ INFORMACJA GOSPODARKA ODPADAMI 2014.pdf

2013


 1. I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą dotycząca gospodarki odpadami 2013r .informacia odpady.doc
 2. D E K L A R A C J A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. obowiązująca do 13,07.2016.pdf
 3. Harmonogram wywozu śmieci Gmina Solec nad Wisłą 2013r .harmonogram.pdf
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2013 r. Analiza stanu gospodarki.do
 5. Informacja - Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec nad Wisłą jest firma REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, 02 – 961 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  W Gminie Solec nad Wisłą poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 7,13% za 2013 rok. Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 29,86% za 2013 rok.
  W 2013 r. osiągnięto wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (100%).