Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności IV raty upływa
w dniu 31 października 2015 roku i obejmuje miesiące październik, listopad
i grudzień 2015 roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).

WAŻNE!

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Solec nad Wisłą zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł.