Uwaga przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zmiany w ustawodawstwie!

Dotychczas przedsiębiorcy, którzy w ustawowych terminach nie wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim lub wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tracili zezwolenia na jego sprzedaż na okres 6 miesięcy. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br., dają im możliwość uzupełnienia zaległości w ciągu następnych 30 dni, jednak pod warunkiem uiszczenia dodatkowych opłat.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
W niedzielę, 31 stycznia 2016 r. upływa ustawowy termin na złożenie przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą pok. Nr 3  najpóźniej do 29 stycznia 2016 r. piątek (w sobotę i niedzielę Urząd nie pracuje).

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Opłaty za korzystanie w 2016 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Także do 31 stycznia przedsiębiorcy powinni wnieść I ratę opłaty za korzystanie w 2016 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Pomimo, iż ostatni dzień terminu do złożenia oświadczenia oraz wniesienia opłaty przypada na niedzielę, nie wpływa to na przedłużenie terminu. Do ustawowego terminu złożenia oświadczenia oraz uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Ordynacji podatkowej.   Do pobrania