INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

 

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec nad Wisłą w 2016 roku jest firma REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, 02 – 961 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w 2016 r.,

są takie same jak w 2015 r., a mianowicie:
- za styczeń, luty, marzec 2016 r., - do 31.01.2016 r.
- za kwiecień, maj, czerwiec 2016 r., - do 30.04.2016 r.
- za lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r., - do 31.07.2016 r.
- za październik, listopad, grudzień 2016 r., -  do 31.10.2016 r.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty za dłuższy okres niż jeden kwartał.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy

Nr 67913500080000117920000030 (w tytule przelewu wpisując opłata za gosp. odpadami komunalnymi lub Nr ewidencyjny
z informacji otrzymanych w roku ubiegłym).

Informujemy również, że w 2016 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. Dokumentem, na podstawie którego należy uiszczać opłatę jest złożona uprzednio deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty)  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Solec nad Wisłą w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi ustalona została od gospodarstwa domowego,
w zależności od liczby zamieszkujących w nim osób i kształtuje się następująco:

1.Dla gospodarstw domowych, w których odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny:

Wielkość gospodarstwa domowego

  Wysokość opłaty miesięcznej

 Wysokość opłaty kwartalnej

jednoosobowe

 6,50 zł

 19,50 zł

dwuosobowe

 13,00 zł

 39,00 zł

trzyosobowe

 19,50 zł

 58,50 zł

czteroosobowe

 26,00 zł

 78,00 zł

pięcioosobowe

 28,00 zł

 84,00 zł

sześcioosobowe i większe

 30,00 zł

 90,00 zł

 

2.Dla gospodarstw domowych, w których odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób nieselektywny:

Wielkość gospodarstwa domowego

  Wysokość opłaty miesięcznej

 Wysokość opłaty kwartalnej

jednoosobowe

 14,00 zł

   42,00 zł

dwuosobowe

 28,00 zł

   84,00 zł

trzyosobowe

 42,00 zł

 126,00 zł

czteroosobowe

 56,00 zł

 168,00 zł

pięcioosobowe

 65,00 zł

 195,00 zł

sześcioosobowe i większe

 75,00 zł

 225,00 zł

 

Jednocześnie informujemy, że brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:

1. naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,

2. wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień,

3.wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Informacje i zapytania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, pokój Nr 7, tel.48 37 61 257, wew.16.