Porządek XIX Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

w dniu 23 luty 2016 r. o godz. 13:00 w GOK

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Solec nad Wisłą wraz z informacją
o realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy oraz informacja o gospodarce odpadami na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
5. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr XIX/103/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Solec nad Wisłą w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
b) Uchwała Nr XIX/104/2016 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
c) Uchwała Nr XIX/105/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Solec nad Wisłą a Gminą Lipsko w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Helenów w Gminie Lipsko
d) Uchwała Nr XIX/106/2016 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Solec nad Wisłą.
e) Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016
f) Uchwała Nr XIX/108/2016 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
g) Uchwała Nr XIX/109/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym
6. Analiza działań i form promocji w Gminie Solec nad Wisłą w 2015 roku. Informacja
o podjętych i planowanych działaniach w zakresie promocji Gminy Solec nad Wisłą na rok 2016.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.