Porządek XXI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 12:00

 

 

  

Porządek XXI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą 

w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 12:00 budynek GOK

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
5. Omówienie zmian w Statucie Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr XXI/113/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą na rok 2016.
b) Uchwała Nr XXI/114/2016 w sprawie wystąpienia Gminy Solec nad Wisłą ze Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
c) Uchwała Nr XXI/115/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia a wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
d) Uchwała Nr XXI/116/2016 w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017
e) Uchwała Nr XXI/117/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016
f) Uchwała Nr XXI/118/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego w 2016 r.
g) Uchwała Nr XXI/119/2016 o uchyleniu uchwały w sprawie przedmiotowego zwolnienia podatkowego.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.