Gmina bez azbestu

O szkodliwości wyrobów zawierających azbest nie trzeba nikogo przekonywać. Również prawo nakłada obowiązek pozbywania się azbestu z naszych gospodarstw domowych. Do końca 2032 roku azbest musi zniknąć z naszych pokryć dachowych, instalacji i urządzeń.


Aby ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z tego obowiązku w 2012 roku został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą”, który sukcesywnie jest realizowany. Wzorem lat ubiegłych w bieżącym roku ogłoszony był nabór wniosków, w ramach którego mieszkańcy w terminie do 20 lutego mogli zgłaszać potrzebę odbioru bądź demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest. Wszystkie wnioski złożone w wyznaczonym terminie, a także te, które wpłynęły w poprzednim roku i z różnych przyczyn odbiór nie został zrealizowany, zostały objęte zbiorczym wnioskiem gminy o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu złożonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaplanowaliśmy na 2016 rok odebrać i przekazać do unieszkodliwienia w sumie ponad 80 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wykonawca zadania został już wyłoniony, zainteresowanie firm świadczących usługi w tym zakresie było duże, wpłynęło 13 ofert, z których najkorzystniejszą złożył podmiot Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman z Warszawy, oferując wykonanie usługi w cenie 23.303,94 zł.
Czekamy na ocenę wniosku przez WFOŚiGW i decyzję w sprawie dofinansowania, po których zawrzemy umowę z wykonawcą i przystąpimy do realizacji przedsięwzięcia.