Zbliża się termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności II raty upływa
w dniu 30 kwietnia 2016 roku i obejmuje miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2016  roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).

WAŻNE!

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Solec nad Wisłą zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia w wysokości 11,60