Porządek XXV Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy z dnia 31.05.2016 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z informacją  o mieniu komunalnym oraz sprawozdania finansowego.
 5.  Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. (Uchwała RIO nr Ra.172.2016 z dnia 28.04.2016 r.).
 6. Debata nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
 7. Uchwała nr XXV/129/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (Uchwała Nr 1/2016 z dnia 24 maja 2016 r.).
 9. Przedstawienie opinii  RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (Uchwała RIO Nr Ra.229.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.).
 10. Uchwała nr XXV/130/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
 11. Podjęcie uchwał:

           a) Uchwała nr XXV/131/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016.

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.