Porządek XXVII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy z dnia 19.07.2016 r.
  4. Przedłożenie informacji o wynikach sprawdzianu po klasie VI i egzaminach gimnazjalnych za rok szkolny 2015/2016 oraz informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2016/2017.
  5. Podjęcie uchwał:

a)      Uchwała nr XXVII/134/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt.: „Aktywni uczniowie w Gminie Solec”nr projektu: RPMA.10.01.01-14-3719/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

b)      Uchwała nr XXVII/135/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016

c)      Uchwała nr XXVII/136/2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2016-2027

d)     Uchwała nr XXVII/137/2016 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic wsi i sołectw Zemborzyn Pierwszy i  Zemborzyn Drugi.

e)      Uchwała nr XXVII/138/2016 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  4. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.