Porządek XXIX Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 25-10-2016 r.

 

 Porządek XXIX Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 25 października 2016 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30.09.2016 r.

4. Przedstawienie informacji o przeprowadzonych analizach oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta, Radnych, Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XXIX/143/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą.

b) Uchwała Nr XXIX/144/2016 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Solec nad Wisłą pod nazwą  Inspektorat Oświaty Samorządowej.

c) Uchwała Nr XXIX/145/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą” oraz nadania jej statutu.

d) Uchwała Nr XXIX/146/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016.

d) Uchwała Nr XXIX/147/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic wsi i sołectw Zemborzyn Pierwszy i Zemborzyn Drugi.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9.  Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.