Nowy wzór wniosku o usunięcie drzew i krzewów

Urząd Gminy Solec nad Wisłą informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, zmianie ulega wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Nowy wniosek obowiązuje od 1 listopada 2016 roku.

Zmiany dotyczą zawartości wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu. Sporządzenie wniosku będzie wymagało większej staranności niż dotychczas.

Aby sprawdzić czy potrzebujemy zezwolenia na wycinkę drzew należy:

 Zmierzyć obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nad ziemią:

- jeśli nie przekracza:  35 cm — w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego - nie potrzebujesz zezwolenia;

- jeśli nie przekracza: 25 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew -
nie potrzebujesz zezwolenia.

Nie potrzebujesz również zezwolenia na usunięcie m.in. :

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów
w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

4) drzew lub krzewów usuwanych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane
do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;    
5) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 K.C., zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu; 

- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrót.

We wszystkich pozostałych sytuacjach potrzebujesz zezwolenia na wycięcie drzew
i krzewów.

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Każdy, kto jest posiadaczem działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Posiadaczem może być właściciel działki.  Posiadaczem może być również inna osoba, która zarządza działką (na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką).W takim przypadku do wniosku należy załączyć pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego nieruchomości, posiadacza nieruchomości  
o nieuregulowanym stanie prawnym.

W przypadku, gdy drzewo lub krzew przeznaczony do usunięcia rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej współwłasność (w tym także współwłasność małżeńską), wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli.

Wnioskodawca dodatkowo składa oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kto wydaje pozwolenie na wycinkę drzew
Zgodnie z wspomnianą już ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego w przypadku Gminy Solec nad Wisłą - przez wójta,

Jeśli mamy do czynienia z nieruchomością wpisaną do rejestru zabytków,
zezwolenie wydaje właściwy dla położenia nieruchomości - wojewódzki konserwator zabytków.

Natomiast, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy zezwolenie wydaje starosta.

Z kolei zgodnie z art. 14a ustawy o lasach, gdy jest się właścicielem działki lub części działki, która figuruje jako teren leśny, drewno pozyskane w lasach cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Jak załatwić formalności

1) Należy zmierzyć dokładnie obwód drzew, które chcemy wyciąć, określić ich gatunek oraz ilość sztuk. Obwód pnia mierzymy na wysokości 130 cm od ziemi. Jeśli na tej wysokości drzewo ma kilka pni, mierzymy obwód każdego z nich, a jeżeli nie posiada pnia (na przykład jest to niskie rozłożyste drzewo) mierzymy obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewów mierzymy powierzchnię, jaką zajmują, i określamy ich gatunek. 

2)Należy przygotować mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu, jeśli jest wymagany zgodnie z Prawem budowlanym. Zaznaczamy drzewa
i krzewy oraz granicę działki, budynków oraz innych obiektów, które istnieją lub dopiero powstaną na danej działce.

3) Wypełniamy wniosek podając wszystkie wymagane informacje ( m.in. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew; miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej). Składamy wniosek wraz z innymi dokumentami w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą. Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez pracownika urzędu. Termin wizji uzgadniany jest wcześniej telefonicznie z Wnioskodawcą.
Z ich oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub krzewów.

Decyzja: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych: do 2 miesięcy) od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy wójt wymierza administracyjną karę pieniężną za:

-  usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

-  usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

-  zniszczenie drzewa lub krzewu;

- uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Druk wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Solec nad Wisłą www.solec.pl (zakładka Dla interesanta - Referat Ochrony Środowiska),  jak również w Sekretariacie oraz pok. nr 7.

Dodatkowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów można uzyskać w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, w pok. nr 7 lub pod
 nr tel. 48 37 61 257 wew. 16.   Wniosek do Pobrania