Porządek XXX Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 25.10.2016 r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej bądź kwartalnej.

5. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.

6. Zapoznanie z założeniami budżetowymi na 2017 rok.

7. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XXX/148/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą na rok 2017.

b) Uchwała Nr XXX/149/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.

c) Uchwała Nr XXX/150/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą.

d) Uchwała Nr XXX/151/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.

e) Uchwała Nr XXX/152/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

f) Uchwała Nr XXX/153/2016 w sprawie: określania  szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie  projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.

g) Uchwała Nr XXX/154/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

h) Uchwała Nr XXX/155/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy  Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016.

i)  Uchwała Nr XXX/156/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/225/2010 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 15 września 2010 roku.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne.

12.  Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.