Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 31-05-2015 r.

W kwietniu 2015 roku kończy się IV kadencja Mazowieckiej Izby Rolniczej, zatem trzeba będzie wybrać nowy skład.

Z terenu gminy Solec nad Wisłą rolnicy wybiorą 2 przedstawicieli do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Następnie Rada Powiatowa MIR wybierze ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 31-05-2015 r. w godzinach od 8:00 do 18:00.

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych  do głosowania.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2015 roku (decyduje data wpływu) do Oddziału Biura MIR w Radomiu (adres poniżej) lub złożyć w

dniu 11.05.2015 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać  w Oddziale Biura MIR - Radom ul. Mokra 2 26-600 Radom tel. 48 363 63 62  fax 48 363 63 72  rado@mir.pl a także na stronie internetowej Mazowieckiej Izby Rolniczej   www.mir.pl