INFORMACJA przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

 

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.


31 stycznia 2017 r. upływa ustawowy termin na złożenie przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą pok. Nr 3  najpóźniej do 31 stycznia 2017roku- wtorek do  godz. 1530.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Opłaty za korzystanie w 2017 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Także do 31 stycznia przedsiębiorcy powinni wnieść I ratę opłaty za korzystanie w 2017 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w  2016 roku