Porządek XXXIII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 11:00

 

Porządek XXXIII Sesji  Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 11:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27.01.2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XXXIII/169/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

b) Uchwała Nr XXXIII/170/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.

c) Uchwała Nr XXXIII/171/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.

d) Uchwała Nr XXXIII/172/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

e) Uchwała Nr XXXIII/173/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2017-2020.

f) Uchwała Nr XXXIII/174/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Solec nad Wisłą na lata 2017 – 2021.

g) Uchwała Nr XXXIII/175/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przez jednostki organizacyjne Gminy Solec nad Wisłą.

h) Uchwała Nr XXXIII/176/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2017 roku.

i) Uchwała Nr XXXIII/177/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

j) Uchwała Nr XXXIII/178/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy  Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

k) Uchwała Nr XXXIII/179/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.