INFORMACJA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

 

Małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim, mogą zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Solcu nad Wisłą, że nabyli prawo do otrzymania MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Odznaczenie to może być przyznane tylko jeden raz i nie jest przyznawane osobom karanym.

Zgłoszenia wniosków o przyznanie Medali można dokonać osobiście, za pośrednictwem rodziny lub drogą korespondencyjną w USC właściwym dla miejsca zamieszkania Jubilatów (nie zawsze jest to USC, w którym zawarte zostało małżeństwo).
Zainteresowanych prosi się o wypełnienie załączonego zgłoszenia i doręczenie go do Urzędu Stanu Cywilnego do dnia 31 marca każdego roku.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wnioski o nadanie MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE przygotowuje kierownik USC. Wnioski przekazywane są  do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie celem podpisania przez Wojewodę. Następnie Wojewoda przedstawia wnioski Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP list gratulacyjny, a Kancelaria Prezydenta RP przekazuje odznaczenia wraz z legitymacjami do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu stosownej informacji dokonuje odbioru odznaczeń z Urzędu Wojewódzkiego i ustala termin ich wręczenia. W dalszej kolejności Urząd organizuje uroczystość z udziałem Wójta Gminy Solec nad Wisłą, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Jubilatom Medale.

W przypadku niemożności przybycia Jubilatów na uroczystość, Wójt Gminy wraz z kierownikiem USC osobiście udają się do Jubilatów, celem wręczenia medali.

W razie zgonu jednego z Jubilatów po dacie przyznania odznaczenia przez Prezydenta RP, obydwa odznaczenia zostają wręczone pozostałemu przy życiu małżonkowi, w innym przypadku zostają zwrócone do Kancelarii Prezydenta RP.

Uroczystości te mają zawsze charakter honorowy i nie są związane z nagrodami pieniężnymi.

Termin załatwienia sprawy:

Oczekiwanie na Medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa do 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty do wglądu:

  1. Dowody osobiste obojga małżonków.

Opłaty:

Brak.

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm. - t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 475)
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743)

 Więcej informacji:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, tel. 48/ 3761 266 w. 13.

 Do Pobrania ZGŁOSZENIE

do nadania MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE