Porządek XXXIV Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 21.02.2017 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Solcu nad Wisłą.
  5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą za 2016 rok.
  6. Informacja na temat obchodów Roku Rzeki Wisły w Gminie Solec nad Wisłą.
  7. Informacja o planowanych działaniach w zakresie promocji Gminy Solec nad Wisłą. 
  8. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XXXIV/181/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Solec nad Wisłą dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej.

b) Uchwała Nr XXXIV182/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

c) Uchwała Nr XXXIV/183/2017 w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Solec nad Wisłą składników mienia komunalnego.

d) Uchwała nr XXXIV/184/2017 w sprawie wyłączenia z ewidencji dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania drogi Nr 190633W biegnącej przez kompleks leśny Tomaszówka do wsi Słuszczyn.

e) Uchwała Nr XXXIV/185/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

f) Uchwała Nr XXXIV/186/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

g) Uchwała Nr XXXIV/187/2017 w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2018.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.