Porządek XXXV Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00

 

 

 Porządek XXXV Sesji  Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30.03.2017 r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  5.  Omówienie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą przy współudziale Starosty Powiatu Lipskiego.
  6. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca wypełniania wniosków i spraw bieżących dla beneficjentów na 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XXXV/188/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisłą do roku 2020” wraz z Prognozą oddziaływania  na środowisko;

b) Uchwała Nr XXXV/189/2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) Uchwała Nr XXXV/190/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ze środków trwałych budynku Przedszkola Solec

d) Uchwała Nr XXXV/191/2017 w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą;

e) Uchwała Nr XXXV/192/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Nr XXXI/161/2016  dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

8. Interpelacje i zapytania Radnych

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.