Porządek XXXVII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 12:00

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2017 r.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 4 maja 2017 r.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 rok.
  6. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych.
  7. Omówienie Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec nad Wisłą w roku 2017.
  8. Podjęcie uchwał:

a)      Uchwała Nr XXXVII/194/2017 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2016”.

b)      Uchwała Nr XXXVII/195/2017 w sprawie przejęcia działki Nr 444/2 o pow. 0,0525 ha  położonej  w  miejscowości  Przedmieście Bliższe.

c)      Uchwała Nr XXXVII/196/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą.

d)     Uchwała Nr XXXVII/197/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą.

e)      Uchwała Nr XXXVII/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą.

f)      Uchwała Nr XXXVII/199/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

g)      Uchwała Nr XXXVII/200/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

h)     Uchwała Nr XXXVII/201/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/221/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą  z dnia 24 kwietnia 2013 r.

i)        Uchwała Nr XXXVII/202/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o mieniu komunalnym oraz sprawozdania finansowego.

10. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. (Uchwała RIO nr Ra.180.2017 z dnia 25.04.2017 r.).

11. Debata nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. – uchwała nr XXXVII/203/2017.

13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

14. Przedstawienie opinii  RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

15. Podjęcie uchwały nr XXXVII/204/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą  (Plac Bolesława Śmiałego 6).