NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW OD 17 CZERWCA 2017 R.

 Od 17 czerwca 2017 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Przewidują one, że osoby fizyczne chcąc dokonać wycinki drzew na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, będą musiały zgłosić ten fakt wcześniej
w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy;

- oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte;

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm.
W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw, jeśli w tym terminie  nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika mamy 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie tego terminu nie zostanie usunięte należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Ponadto jeżeli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez pracownika Urzędu Gminy, właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę związaną
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych drzew.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nowelizacja przepisów dotyczących wycinki drzew nie zwalnia ze stosowania się do zakazu usuwania lub niszczenia gniazd i siedlisk ptaków w okresie lęgowym.

Z kolei zezwolenie na usunięcie drzewa wymagane jest w przypadku gdy nieruchomość:

- stanowi własność osób fizycznych a wycinka przeznaczona jest na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in.

Dotyczy to również zamiaru usunięcia krzewu lub krzewów rosnących w skupisku
o powierzchni powyżej 25 m2.

Nie jest wymagane zgłoszenie ani uzyskiwanie zezwolenia na wycięcie m.in.:
- drzew o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej  wymienionych;

-  drzew i krzewów owocowych;

-  krzewów rosnących w skupisku do 25 m2;

-  krzewów rosnących na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne;

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.


 Szczegółowych informacji dotyczących zmian w wycince drzew można uzyskać
w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą w pokoju nr 5.

Do POBRANIA