EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą
o  wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, pokój nr 5, na stronie internetowej oraz u sołtysów. Wypełnione druki prosimy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Solec nad Wisłą. W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka  zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                                                             /-/ Marek Szymczyk

 DO POBRANIA