Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje ,że zgodnie z art.3 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r.poz.250 z późń zm.), gminy mają obowiązek :

1) Prowadzenia ewidencji:

a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne(szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

  W związku z powyższym od dnia 7 sierpnia 2017r. upoważniony przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą pracownik Urzędu Gminy Solec nad Wisłą rozpocznie w poszczególnych sołectwach zbieranie informacji na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontrolę posiadania przez właścicieli posesji umów na wywóz nieczystości ciekłych lub dokumentów potwierdzających wywóz (faktury, rachunki itp.) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Solec nad Wisłą.

Informuję, że osoby które nie posiadają zawartych umów w tym zakresie powinny niezwłocznie to uczynić  z podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych tj.

Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą

Ul. Aleja Kazimierza Wielkiego 5.

27-320 Solec nad Wisłą

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych

Ul. Solecka 88

27- 300 Lipsko

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pouczam, iż zgodnie z art.10.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , za uchylanie się od nałożonych  obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

 

 

                                                                                                                                                           (-)   Marek Szymczyk

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy