Ogłoszenie Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż posiada lokal użytkowy nr 2 do wynajęcia

O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż posiada lokal użytkowy nr 2 do wynajęcia  na cele handlowo-usługowe zlokalizowany w budynku (pawilon) ul. Rynek 12, 27-320 Solec nad Wisłą na działce nr 2902. Dla nieruchomości nr 2902 założona jest księga wieczysta   Nr 1641.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  17,50 m2.  Lokal składa się z 2 pomieszczeń oraz WC, posiada instalacje elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną  (opłata poza czynszem).

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo-usługową od dnia, w którym nastąpi podpisanie umowy na okres 3 lat.

Opłaty będą wnoszone miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, którego czynsz dotyczy, na podstawie wystawionej faktury.

Oferta powinna zawierać: określenie ceny netto za 1 m2  wynajmowanego lokalu. Minimalna stawka czynszu najmu lokalu użytkowego wg. Zarządzenia Wójta nr 61/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. za 1 m2 wynosi 7,00 zł netto – stawka miesięczna czynszu nie obejmuje podatku VAT, który doliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta musi zawierać propozycję wyższą niż minimalna stawka.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą z dopiskiem na kopercie:

„Oferta na wynajem lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego w budynku (pawilon) ul. Rynek 12,  27-320 Solec nad Wisłą,  nie otwierać przed 19.09.2017 r. godz. 11:30”.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najwyższa stawka czynszu.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2017 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 19.09.2017 r. godz. 11:30  w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.

Wszelkie informacje dodatkowe na temat ww. lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w pokoju nr 5  w godzinach od 07:30 do 15:00 lub Tel. 48-3761266 w 25.

  

 

                                                                                                                                                                                  W Ó J T

                                                                                                                                                                          /-/ Marek Szymczyk