Porządek XLII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 30 października 2017 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r.
  4. Przedstawienie informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum w Pawłowicach i w Publicznym Gimnazjum w Solcu nad Wisłą.
  5. Przedstawienie informacji o analizach oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta, Radnych, Sekretarza, Skarbnika Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy  i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
  6. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Solec         nad Wisłą.
  7. Podjęcie uchwał :

      a) Uchwała Nr XLII/213/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.

b) Uchwała Nr XLII/214/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Solec nad Wisłą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c) Uchwała Nr XLII/215/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014 r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

d) Uchwała Nr XLII/216/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

e) Uchwała Nr XLII/217/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.