Porządek XLIV Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

 

w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 października 2017 r.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu  3 listopada 2017 r.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla gminy Solec nad Wisłą za lata 2015-2017.
  6. Podjęcie uchwał :

      a) Uchwała Nr XLIV/219/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pawłowicach.

      b) Uchwała Nr XLIV/220/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Solcu nad Wisłą.

      c) Uchwała Nr XLIV/221/2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, logopedów, doradztwa zawodowego oraz  prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

      d) Uchwała Nr XLIV/222/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

      e) Uchwała Nr XLIV/223/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.

      f) Uchwała Nr XLIV/224/2017 sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018.

      g) Uchwała Nr XLIV/225/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą

      h) Uchwała Nr XLIV/226/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy  Solec nad Wisłą.

      i) Uchwała Nr XLIV/227/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

      k) Uchwała Nr XLIV/228/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

      l) Uchwała Nr XLIV/229/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

      m) Uchwała Nr XLIV/230/2017 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości prowizji za inkaso.

7.  Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.