Porządek XLVI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 11:00

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2017 r.
  4. Informacja z przeprowadzonych kontroli zaplanowanych w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
  5. Informacja o przygotowaniu Gminy do sezonu zimowego.
  6. Podjęcie uchwał :

a) Uchwała  nr XLVI/236/2017 uchylająca uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.

 b) Uchwała nr XLVI/237/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych   w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

c) Uchwała nr XLVI/238/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na      terenie  Gminy Solec nad Wisłą w 2018 rok

d) Uchwała  nr XLVI/239/2017 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Solec  nad Wisłą na 2018 rok.

e) Uchwała  nr XLVI/240/2017 w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na rok 2018.

 f) Uchwała nr XLVI/241/2017 - Uchwała budżetowa gminy Solec nad Wisłą na rok 2018.

 g) Uchwała  XLVI/242/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2027.

 h) Uchwała Nr XLVI/243/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

  i) Uchwała Nr XLVI/244/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

7.  Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.

 Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury (Placu Bolesława Śmiałego 6).