Dofinansowanie wymiany pieca węglowego Gmina Solec nad Wisłą

Gmina Solec nad Wisłą planuje ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła do składania w terminie do 31 stycznia 2018 r. ankiet dotyczących udziału w programie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 3761 257 w 25. Ankiety są do pobrania w Urzędzie Gminy Solec nad Wisła pok. nr 5 lub ze strony internetowej (do pobrania poniżej).

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie kotłów gazowych, olejowych o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Dofinansowaniem nie będą objęte kotły na biomasę, które mają dodatkowy ruszt żeliwny, umożliwiający tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym.

Koszty kwalifikowane – mogące zostać objęte dofinansowaniem:
1.    Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem),
2.    Koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

 

Koszty niekwalifikowane - koszty, których poniesienie związane jest z realizacją zadania i których dofinansowanie nie jest możliwe :


1.    koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;
2.    demontaż starej instalacji źródła ciepła;
3.    zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w    obrębie kotłowni  oraz zbiornikami na paliwo;
4.    wkład kominowy;
5.    roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
6.    koszt przyłącza do sieci;
7.    rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
8.    koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

DO POBRANIA ANKIETA

UWAGA:
- o uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Solec nad Wisłą, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest modernizacja źródła ogrzewania.
- projekt dotyczy zmiany pieca - czyli w tym przypadku nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby, będące w trakcie budowy budynku mieszkalnego (trzeba posiadać stary piec, żeby można go zmodernizować),
-  program nie obejmuje wymiany starego pieca węglowego na nowy piec węglowy,
- w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, ani również zarejestrowana działalność gospodarcza. Wymóg ten dotyczy także okresu 5 lat po zrealizowaniu zadania, pod rygorem utraty całości kwoty dofinansowania.
- dotacja nie obejmuje montażu kotła na ekogroszek  oraz montażu kominków.
- ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca: kocioł musi działać (inwestycja zakończona) najpóźniej do 29.09.2018 r.
- w przypadku nowej instalacji gazowej konieczne jest załączenie kopii  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponieważ Wojewódzki Fundusz nie ogłosił jeszcze regulaminu konkursu nie została określona wysokość dotacji oraz przedstawione powyżej warunki mogą ulec zmianie.