Porządek XLVII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2017 r.
  4. Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lipsku o nowym sposobie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
  5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu nad Wisłą za rok 2017.
  6. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy za 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwał :

a) Uchwała  nr XLVII/245/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.

b) Uchwała nr XLVII/246/2018 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  oraz  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą.

c) Uchwała nr XLVII/247/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Solec nad Wisłą.

d) Uchwała nr XLVII/248/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania działki nr 444/2 o powierzchni 0,0525 ha położonej w miejscowości Przedmieście Bliższe.

e) Uchwała nr XLVII/249/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki         i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

f) Uchwała nr XLVII/250/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

g) Uchwała nr XLVII/251/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2018 rok.

h) Uchwała nr XLVII/252/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na 2018 rok.

i) Uchwała nr XLVII/253/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy  na 2018 rok.

j) Uchwała nr XLVII/254/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/207 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

k) Uchwała Nr XLVII/255/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2018-2027.

l) Uchwała Nr XLVII/256/2018 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Solec nad Wisłą.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.