O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 21 Statutu Sołectwa  Wola Pawłowska  (Załącznik nr 20 do Uchwały  nr XIII/78/04 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia  19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie gminy Solec nad Wisłą), zarządzam wybory sołtysa samorządu mieszkańców wsi Wola Pawłowska, na dzień  21 marca 2018 roku  (środa)  godz. 18:00.

Miejscem zebrania wiejskiego jest świetlica  „Pałacyk” w Woli  Pawłowskiej.

                    

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                                    /-/  Beata Ciosek