Porządek XLIX Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 lutego 2018 r.

  4. Informacja  przedstawiciela Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipsku nt. składania wniosków o przyznanie płatności.

  5. Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Solcu nad Wisłą.

  6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Solcu nad Wisłą za 2017 rok.

   7. Podjęcie uchwał :

     a) Uchwała nr XLIX/261/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/213/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.

      b) Uchwała nr XLIX/262/2018 w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą.

      c) Uchwała nr XLIX/263/2018 w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.   

      d) Uchwała nr XLIX/264/2018 w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

      e) Uchwała nr XLIX/265/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

      f) Uchwała Nr XLIX/266/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2018-2027.

      g) Uchwała nr XLIX/267/2018 w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2019.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.