Porządek L Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2018 r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  5. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lipskim ze szczególnym uwzględnieniem gminy Solec nad Wisłą.
  6. Podjęcie uchwał :

a) Uchwała nr L/269/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą.

 b)Uchwała nr L/270/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

c) Uchwała nr L/271/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2018-2027.

d) Uchwała nr L/272/2018w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/233/2017 sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

e) Uchwała nr L/273/2018w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ze środków trwałych promu linowego „Zwoleń”.

f)  Uchwała nr L/274/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Solec   nad Wisłą.

7.  Przedstawienie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Solec nad Wisłą.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.