Porządek LI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 rok.
  5. Omówienie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
  6. Podjęcie uchwał:

a)      Uchwała Nr LI/276/2018 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2017”.

b)     Uchwała Nr LI/277/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.      

c)      Uchwała nr LI/278/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2018-2027.

7 . Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania finansowego.

8. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.

9. Debata nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.– uchwała nr  LI/279/2018.

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

12. Przedstawienie opinii  RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. - uchwała nr  LI/280/2018.

14. Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.