Porządek LII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 maja 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr LII/282/2018 uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum.

b) Uchwała Nr LII/283/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą

c) Uchwała Nr LII/284/2018 w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą.

d) Uchwała Nr LII/285/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

e) Uchwała Nr LII/286/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą  na lata 2018-2027.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.