NOWE ZASADY SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE

 

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) począwszy od 23 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostały nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania oraz obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania

należy składać do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Zespół szacujący szkody składać się będzie z:

1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,

2. przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego,

3. właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela/posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela/posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

W związku z powyższym informuję, że z dniem 23 sierpnia 2018 r. Urząd Gminy Solec nad Wisłą nie jest uprawniony do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich. Celem sprawnego załatwienia sprawy prosimy właścicieli/posiadaczy gruntów rolnych o składanie wniosków bezpośrednio do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.