Porządek LVI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

w dniu 16 października 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 września 2018 r.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec nad Wisłą w roku szkolnym 2017/2018.

5. Podjęcie uchwał:

a)     Uchwała Nr LVI/298/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,    przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

b)     Uchwała Nr LVI/299/2018 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miejscowości oraz sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów.

c)     Uchwała Nr LVI/300/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

d)     Uchwała Nr LVI/301/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą  na lata 2018-2027.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.