Porządek II Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie diet dla radnych Gminy Solec nad Wisłą na czas VIII kadencji 2018-2023;

b) Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą;

c) Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019;

d) Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019;

e) Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą;

f)Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą;

g) Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Solec nad Wisłą;

h) Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018;

i) Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą  na lata 2018-2027;

j) Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok;

k) Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec nad Wisłą.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.