Porządek III Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 

w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2018 r.

4. Informacja o złożonym projekcie budżetu na 2019 rok wraz z uchwałą RIO opiniującą projekt i WPF.

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Solec nad Wisłą na lata 2019-2023”.

b) Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

c) Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany Statutu  Gminy  Solec  nad  Wisłą.

d) Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

e) Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą  na lata 2018-2027.

f) Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2019 roku.

g) Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy.

h) Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

i) Uchwała Nr III/30/2018w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

j) Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

6.Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie obrad sesji.