Porządek V Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 

w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r.
  4. Zapoznanie z treścią uchwały Nr Ra.13.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.
  5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu nad Wisłą za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwał :

a)     Uchwała nr V/38/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

b)     Uchwała nr V/39/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na rok 2019.

c)     Uchwała nr V/40/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na rok 2019.

d)     Uchwała nr V/41/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy  na rok 2019.

e)     Uchwała nr V/42/2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2019.

f)      Uchwała nr V/43/2019 w sprawie zmiany w sprawie  zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

g)     Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2019 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

h)     Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

i)      Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ze stanu środków trwałych budynku szkoły w Sadkowicach.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.