X Sesja Rady Gminy Solec nad Wisłą

Porządek X Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 13:30 w GOK

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

wraz z informacją o mieniu komunalnym oraz sprawozdania finansowego.

5. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. (Uchwała RIO z dnia 24.04.2015 r. nr Ra.167.2015).

6. Debata nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

7.  Uchwała nr X/53/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13.05.2015r.)

9. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (Uchwała RIO Nr Ra.190.2015 r. z dnia 21.05.2015 r.)

10. Uchwała nr X/54/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

11. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała nr X/55/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą

b) Uchwała nr X/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

 c) Uchwała nr X/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015-2027

d) Uchwała nr X/58/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/15/2014
z dnia 30 grudnia 2014 roku na rok 2015

e) Uchwała nr X/59/2015 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2014”

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.