Porządek IX Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 

w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwał:

a)   Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie wyrażenia dotyczącej zmiany obrębów geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej Solec nad Wisłą,

b)   Uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie powołania radnego do Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy.

c)   Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.

d)  Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy  Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

e)    Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Uczniowie z potencjałem – podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą"

 1. Przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Solec nad Wisłą,
 2. Debata nad Raportem o stanie gminy,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą wotum zaufania – uchwała nr IX/70/2019
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz                          z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania finansowego.
 5. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
 6. Debata nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – uchwała nr  IX/71/2019.
 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Przedstawienie opinii  RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. - uchwała nr  IX/72/2019.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.