INFORMACJA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą  informuje, iż od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków:

- od dnia 01 września 2019 r. do dnia 30 września 2019r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 października 2019r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium  szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota
528,00 zł, na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej).

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .