INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że Gmina Solec nad Wisłą przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mającego na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie na podstawie skierowań wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą.

Wszystkie osoby zainteresowane,  które mieszczą się w kryterium dochodowym do 150 % tj. do kwoty 684 zł/ osobę w rodzinie oraz 813 zł
w przypadku osób samotnie gospodarujących,  proszone są o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy w celu wydania skierowania. Osoby, które są objęte wsparciem Ośrodka otrzymają skierowania z urzędu.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków w celu wydania skierowań o w/w  pomoc  upływa z dniem 30 czerwca 2015r.