Porządek XIV Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

Porządek XIV Sesji  Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

w dniu 26 września 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2019 r.

4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą.

5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą.

6. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą za 2018 r.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

8. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XIV//97/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.

b) Uchwała Nr XIV/98/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

c) Uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą.

d) Uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą.

e) Uchwała Nr XIV/101/2019 w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad sesji.