Porządek XVI Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 

w dniu 29 października 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

a) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 września 2019 r.

b) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 15 października 2019 r.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec nad Wisłą w roku szkolnym 2018/2019.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy w Solcu nad Wisłą w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania i za rok 2018.

6. Informacja Wójta Gminy Solec nad Wisłą na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby obowiązane do ich złożenia za rok 2018.

7. Wybory ławników do sądów powszechnych.

a)     Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na temat kandydata na ławnika do sądów.

b)     Uchwała Nr XVI/104/2019 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

c)     Wybór komisji skrutacyjnej.

d)     Przeprowadzenie głosowania.

e)     Odczytanie wyników głosowania.

f)      Uchwała Nr XVI/105/2019  - w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

8. Podjęcie uchwał:

a)    Uchwała Nr XIV/106/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

b)    Uchwała Nr XIV/107/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.

c)    Uchwała Nr XIV/108/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad sesji.