Urząd Gminy Solec nad Wisłą informuje o weryfikacji złożonych deklaracji

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych  w deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe) na terenie Gminy Solec nad Wisłą. Na dzień 31 grudnia 2018 roku deklaracje złożono na łączną liczbę 3 872 osób, natomiast zgodnie    z ewidencją ludności na terenie Gminy Solec nad Wisłą zameldowanych jest 5 211 osób.

Po weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Do  22 listopada 2019 roku mieszkańcy gminy mają czas na złożenie pełnej informacji  o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, w dotychczas złożonych deklaracjach.

Od dnia 25 listopada 2019 roku rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o dane zgromadzone  w ewidencji ludności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd Gminy Solec nad Wisłą wezwie o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Urząd apeluje do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą lub za pośrednictwem poczty.

Natomiast zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości osób właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

 

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                                                                            /-/ Marek Szymczyk