Porządek XVII Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 października 2019 r.
  4. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o aktualnych programach związanych z działalnością rolniczą.
  5. Podjęcie uchwał:

a)   Uchwała Nr XVII/109/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020,

b)  Uchwała Nr XVII/110/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2020,

c)   Uchwała Nr XVII/111/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą,

d)  Uchwała Nr XVII/112/2019 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e)   Uchwała Nr XVII/113/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

f)   Uchwała Nr XVII/114/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027,

g)  Uchwała Nr XVII/115/2019 w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019,

h)  Uchwała Nr XVII/116/2019w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2020 roku,

i)    Uchwała Nr XVII/117/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Solec nad Wisłą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

j)    Uchwała Nr XVII/118/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad sesji.