Porządek XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

                   

 

w dniu 6 grudnia 2019 r. o godz. 8:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

a)   Uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna.

b)  Uchwała Nr XVIII/120/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027,

c)   Uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019,

  1. Zamknięcie obrad sesji.